O projekcie

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji w okresie od 1 grudnia 2016 roku realizuje na ternie województwa mazowieckiego. Projekt pt. „Nowa jakość w edukacji ogólnej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie adaptacyjności minimum 80% uczniów (z 490 uczniów w tym 56% uczennic). Projekt jest przeznaczony dla 10 szkół prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego w gminie Radzanów i Stara Błotnica do przyszłego zatrudnienia i funkcjonowania na rynku pracy.

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.05.2018 r.

Wartość projektu: 1.261 720,20 zł

Kwota dofinansowania : 1.009 376,16zł

 

Cel główny zrealizowany poprzez realizację zadań, tj.:

1. Program doskonalący umiejętności i kompetencje zawodowe 57 nauczyciel: 21 nauczycieli z Gminy Radzanów oraz 36 nauczycieli z Gminy Stara Błotnica.

2. Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w 4 szkołach z Gminy Radzanów i 6 szkołach z Gminy Stara Błotnica

3. Doposażenie 10 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

4. Program kształtujący i rozwijający u 293 uczniów z Gminy Radzanów i u 197 uczniów z Gminy Stara Błotnica kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy i umiejętności

Celem szczegółowym projektu jest:

  • wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych u 90% Nauczycieli z 57N z 10 szkół w zakresie:

– Wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu

– Aktywizujących metod nauczania

– Nauczenia eksperymentalnego

  • wzrost kompetencji kluczowych u min. 80% uczniów, tj.392/ -ic (U) z 490 Uczniów z 10 szkół niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, w tym umiejętność uczenia się, kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, informatycznych, języków obcych
  • stworzenie warunków umożliwiających realizację zajęć metodami aktywnymi ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych:

– przy wykorzystaniu doposażonych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w 10 szkołach

– z wykorzystywaniem platformy edukacyjnej, zakupionych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w 10 szkół

 

Projekt skierowany został do następującej grupy docelowej:

  • 272 uczennic i 218 uczniów kształcących się w 7 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach prowadzących kształcenie ogólne, tj. SP Bukówno, SP Czarnocin, SP Rogolin, PG Rogolin, PG Stara Błotnica, SP St Błotnica, PG Stary Gózd, SP Stary Gózd, SP Kaszów, SP Stare Siekluki
  • do 57 nauczycieli ww. szkół

 

W wyniku realizacji ww. zadań proj. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

  • min. 80% Uczniów nabędzie określone kompetencje kluczowe, tj. 392 uczniów z 10 szkół
  • min. 90% Nauczycieli, tj.52 nabędzie umiejętności i kompetencje zawodowe w zakr. (jednym lub więcej w zal. od potrzeb danego N): Wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu, Aktywizujących metod nauczania, Nauczenia eksperymentalnego
  • 10 szkół zostanie doposażonych w sprzęt i narzędzia TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu TIK oraz w formie zaj. on-line
  • 10 szkół doposaży pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE WM/1/2017

13.03.2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowych oraz usługi cateringowej w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Stara Błotnica i Gminy Radzanów, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji ogólnej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zamawiający informuje, że w dniu 16.03.2017 r. zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu w celu ujednolicenia go z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia a także zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz załącznika Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

2. Zamawiający dodał w ogłoszeniu informację na temat warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wiedzy i doświadczenia
Potencjału technicznego
Osób zdolnych do wykonywania zamówienia
Sytuacji ekonomicznej i finansowej

3. Zamawiający dodał w ogłoszeniu w punkcie Opis przedmiotu zamówienia adnotację:

Szczegółowe informacje w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Zamawiający dodał w ogłoszeniu informację na temat warunków zmiany umowy.

5. Zamawiający dodał w ogłoszeniu informację na temat dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.

6. Zamawiający dodał w ogłoszeniu informację na wykluczenia.

7. Zamawiający dodał w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego w części 2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA dla Część I i Część II zapis:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania warunków w zakresie:
A. Uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności
B. Wiedzy doświadczenia
C. Potencjału technicznego
E. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

8. Zamawiający dodał w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia pkt 12, zawierający informację na temat dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.

9. Zamawiający zmienił treść załącznika Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do pobrania zmieniony załącznik (aktualnie jest to: załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

10. W pkt 3 (tj. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA) Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia, zamiast:

„W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego Nr 2”

Wskazano:
„W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego Nr 3”
11. W punkcie 2 (tj. Warunki udziału w postępowaniu) Zapytania ofertowego, które stanowi załącznik do ogłoszenia wskazano:

Zamiast:

„W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oprócz CV wykładowcy/ trenera należy złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).”

Oraz

„Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).”

Wskazano:

„W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oprócz CV wykładowcy/ trenera należy złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).”

Oraz

„Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 24.03.2017 do godz. 10.00.
Informacja w tym zakresie wprowadzona została w części 7 pkt. 1 zmienionego zapytania ofertowego. Zmiany wprowadzono też w polu Miejsce i sposób składania ofert ogłoszenia.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Zapytanie ofertowe- Zmieniony 16_03_2017

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku powiązań

5. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Zmieniony 16_03_2017

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Zamawiający przedstawia wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WM/1/2017:

Część 1: Ewa Urbańska

Część 2: brak ofert

Część 3: brak ofert

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE WM/2/2017

 

30.03.2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowych oraz usługi cateringowej w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Stara Błotnica, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji ogólnej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3.Oświadczenie o braku powiązań

4.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Zamawiający przedstawia wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WM/2/2017:

Część 1: Elżbieta Komarnicka

Część 2: Tadeusz Polański

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE WM/3/2017 UNIEWAŻNIONY

6.04.2017 UNIEWAŻNIONY

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, opracowanie koncepcji wdrożenia, dostarczenie, wdrożenie, utrzymanie oraz zapewnienie serwisu narzędzia TIK – aplikacji z platformą edukacyjną w 7 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach z terenu woj. mazowieckiego w ramach projektu „Nowa jakość edukacji ogólnej”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykaz dostaw i wdrożeń – dotyczy części 5 zamówienia.

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

6. Minimalne funkcjonalności platformy edukacyjnej.

7. Wykaz osób zaangażowanych do realizacji zamówienia – dotyczy części 1,2,3,4 Zamówienia.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE WM/4/2017

7.04.2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu nauczania metodą eksperymentu wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Stara Błotnica i Gminy Radzanów, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji ogólnej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3.Oświadczenie o braku powiązań

4.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Zamawiający przedstawia wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WM/4/2017:

Część 1: Jacek Kulasa

Część 2: Jacek Kulasa

Część 3: Ewa Urbańska

Część 4: Robert Jóźwik

Część 5: brak ofert

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE WM/5/2017 – ZMIENIONE

12.04.2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, opracowanie koncepcji wdrożenia, dostarczenie, wdrożenie, utrzymanie oraz zapewnienie serwisu narzędzia TIK – aplikacji z platformą edukacyjną w 7 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach z terenu woj. mazowieckiego w ramach projektu „Nowa jakość edukacji ogólnej”

 


 

14.04.2017 – Zmiana zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, ze dniu 14.04.2017 r. dokonał zmiany ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl) oraz zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

 

1. Zamawiający poprawił nazwę części 5 zamówienia

Zapis przed zmianą:

Część 5 Dostawa narzędzia TIK –aplikacji z platformą edukacyjną, wdrożenie, tj. adaptacja i konfiguracja aplikacji, serwis aplikacji oraz utrzymanie aplikacji na serwerach zdalnych.

Zapis po zmianie (zmiany wytłuszczono):

Część 5 Dostawa narzędzia TIK –aplikacji z platformą edukacyjną, wdrożenie, tj. adaptacja i konfiguracja aplikacji, monitorowanie poprawnego działania, serwis aplikacji oraz utrzymanie aplikacji na serwerach zdalnych.

 

2.Zamawiający uszczegółowił opis sposobu obliczenia punktacji w kryterium „jakość” dla części 5 zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 21.04.2017 r. do godz. 12.00. Informacja w tym zakresie wprowadzona została w części VIII pkt. 1 zmienionego zapytania ofertowego. Zmiany wprowadzono też w polu Miejsce i sposób składania ofert w ogłoszeniu znajdującym się w Bazie konkurencyjności.

 

Wyjaśnienia Zapytania ofertowego

 

Zamawiający informuje, że dniu 19.04.2017 r. wpłynęły zapytania odnośnie przedmiotowego postępowania.

 

 

Pytanie 1

Wdrożenie aplikacji. Proszę o informację czy aplikacja ma być wdrożona na dedykowanych serwerach w szkołach czy utrzymana przez wskazane 10 miesięcy na serwerach wykonawcy? W przypadku wdrożenia aplikacji na szkolnych serwerach proszę o informację czy zamawiający zapewnia dostępność serwerów i licencji baz danych do instalacji aplikacji?

 

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać aplikację na swoich serwerach – zgodnie z Zapytaniem ofertowym część V, Opis sposobu obliczania ceny (str. 17) pkt. 5.

 

Pytanie 2:

Serwis i utrzymanie aplikacji jest określony na 10 miesięcy liczonych od 1.06.2017 r. Czy po okresie 10 następuje wyłączenie aplikacji?

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym:

„utrzymanie i serwis aplikacji – od 1.06.2017 r. do 30.06.2017 r. oraz od 1.09.2017 do 31.05.2018 r.”

 

Zamawiający staje się właścicielem licencji, która po upływie okresu realizacji umowy nie wygasa. Po upływie okresu realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania systemu wraz z danymi na nośniku pamięci do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.

 

Pytanie 3:

Od jakiej daty jest liczona gwarancja na aplikację.

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym (część I Opis przedmiotu zamówienia) minimalny okres gwarancji to 10 miesięcy od daty dostawy. Data dostawy to data odbioru wdrożenia potwierdzona protokołem odbioru wdrożenia.

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego Nr WM/5/2017.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe- zmienione 14.04.2017 r.

2. Zapytanie ofertowe

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykaz dostaw i wdrożeń – dotyczy części 5 zamówienia.

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

7. Minimalne funkcjonalności platformy edukacyjnej.

8. Wykaz osób zaangażowanych do realizacji zamówienia – dotyczy części 1,2,3,4 Zamówienia.

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Zamawiający przedstawia wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WM/5/2017:

Część 1: Wyłonienie Wykonawcy na stanowisko dotyczące przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej w 4 szkołach Gm. Radzanów

Wybrana oferta: Łukasz Jamroży

Część 2:Wyłonienie Wykonawcy na stanowisko dotyczące przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej w 6 szkołach Gm. Stara Błotnica

Wybrana oferta: Łukasz Jamroży

Część 3: Wyłonienie Wykonawcy na stanowisko dotyczące opracowania koncepcji wdrożenia narzędzia TIK –aplikacji z platformą edukac. w 4 szkołach Gminy Radzanów

Wybrana oferta: Bartłomiej Szymański

Część 4: Wyłonienie Wykonawcy na stanowisko dotyczące opracowania koncepcji wdrożenia narzędzia TIK –aplikacji z platformą edukacyjną w 6 szkołach Gminy Stara Błotnica

Wybrana oferta: Bartłomiej Szymański

Część 5: Dostawa narzędzia TIK – aplikacji z platformą edukac., wdrożenie, tj. adaptacja i konfiguracja aplikacji, monitorowanie poprawnego działania, serwis aplikacji oraz utrzymanie aplikacji na serwerach zdalnych

Wybrana oferta: Wirtualis Sp. z o.o. ul. Misiągiewicza 16/57, 37-200 Przeworsk

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE WM/6/2017- ZMIANA

08.05.2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu wykorzystania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Stara Błotnica i Gminy Radzanów, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji ogólnej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający informuje, ze dniu 12.05.2017 r. dokonał zmiany zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

1. Zamawiający poprawił numer zapytania ofertowego
Zapis przed zmianą:
Znak sprawy: WM/6/2017 Rzeszów, 8 maja 2017 r.

 


Zapytanie ofertowe Nr WM/5/2017Z

Zapis po zmianie (zmiany wytłuszczono):
Znak sprawy: WM/6/2017 Rzeszów, 8 maja 2017 r.


Zapytanie ofertowe Nr WM/6/2017

2. Zamawiający poprawił adres Zamawiającego na stronie nr 1 zapytania ofertowego
Zapis przed zmianą
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata
ul. Malczewskiego 7
35-200 Rzeszów

Zapis
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata
ul. Malczewskiego 7/82
35-114 Rzeszów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużenia Wprowadzone zmiany nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.
wadzono też w polu Miejsce i sposób składania ofert w ogłoszeniu znajdującym się w Bazie konkurencyjności.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3.Oświadczenie o braku powiązań

4.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 


 

Wyjaśnienia Zapytania ofertowego

Dotyczy: Zapytania ofertowego Nr WM/6/2017
Wyjaśnienia Zapytania ofertowego
Zamawiający informuje, ze dniu 11.05.2017 r. wpłynęły zapytania odnośnie przedmiotowego postępowania.
Pytanie 1
Czy wskazane godziny przetargu to godziny zegarowe czy dydaktyczne?
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń. Godziny są godzinami dydaktycznymi.


Dotyczy: Zapytania ofertowego Nr WM/6/2017
Wyjaśnienia Zapytania ofertowego
Zamawiający informuje, ze dniu 12.05.2017 r. wpłynęły zapytania odnośnie przedmiotowego postępowania.
Pytanie 1
Jeżeli szkolenie będzie prowadził nie tylko jeden trener to każdej osoby muszę wysłać cv?
Zgodnie z pkt 2 Zapytania ofertowego:
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
Każda osoba/y prowadząca szkolenie musi spełniać łącznie minimum następujące warunki:
1. Osoba/y prowadząca/e szkolenia muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogicznym lub przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia magisterskie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie informacji zawartych w CV wykładowcy/nauczyciela załączonego do Oferty. Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kserokopii dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane przez Wykonawcę kwalifikacje.

 


 

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

cz. I
Tomasz Bernat
data wpłynięcia oferty: 12.05.2017
cena: 4757,00 zł

cz. II
Tomasz Bernat
data wpłynięcia oferty: 12.05.2017
cena: 4943,00 zł

cz. III – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
cena oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę Instytut Szkoleniowy GoWork.pl w wysokości 7392,00 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej

 


ZAPYTANIE OFERTOWE WM/7/2017
16.05.2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Stara Błotnica i Gminy Radzanów, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji ogólnej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3.Oświadczenie o braku powiązań

4.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Zamawiający przedstawia wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WM/7/2017:

Nie wpłynęła żadna oferta