Witamy

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji w okresie od 1 grudnia 2016 roku realizuje na ternie województwa wielkopolskiego Projekt pt. „Nowa jakość w edukacji ogólnej!” w ramach Osi Priorytetowej 10: Edukacja ogólna i przedszkolna 10.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Poddziałanie 10.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.